— Základní pravidla cihelného pětiboje —

Čl. 1
Cihly pro pětiboj

Pro pětiboj lze použít pouze cihly dodané organizátory. Jedná se o terezínskou cihlu, tzv. šancovku. Její rozměry jsou cca: 330 x 145 x 80 mm a váží cca 7,5 kg.

Čl. 2
Základní informace o pětiboji

 • Pětiboj je primárně určen pro dospělé, v soutěži budou používány pouze celé cihly
 • pro letošní rok jsou vyhlášeny dvě kategorie: muži a ženy
 • sčítají se body získané v každé disciplíně. Prvních 10 soutěžících získává body
 • bodování je prováděno dle umístění 1.místo - 25 bodů 2. - 18; 3. - 15; 4. - 12; 5. - 10; 6. - 8; 7 - 6; 8 - 4; 9 - 2; 10. místo - 1 bod.
 • pětibojařem/pětibojařkou roku se může stát pouze soutěžící, který se zúčastní všech pěti disciplín

Čl. 3
Běh s cihlou

 • Závodník uchopí cihlu - žena 1 x celá, muž 2 x celá a běží s cihlami v ruce vyznačenou trasu v areálu Terezínské cihly
 • běh s 1 x celou cihlou můžou běžet i osoby do 18 let, ale jejich výsledek se nebude započítávat do celkového hodnocení pětiboje
 • trať měří cca 400 metrů
 • pořádá se pouze jeden závod a podle pořadí v cíli se rozdělí body

Čl. 4
Bažina

 • Na startovní čáře jsou připraveny cihly šancovky. Závodník odebírá cihly, stoupá si na ně a musí se po nich dostat až do cíle, aniž by se dotkl země
 • dotyk se zemí se penalizuje odebráním 2 cihel z bažiny
 • disciplína je na čas

Čl. 5
Kolečko

 • Na startu bude připraveno kolečko s cihlami, které bude nutno převézt do cíle bez pádu cihly. Trasa měří cca 150 metrů.
 • kolečko pro ženy obsahuje 6 cihel (45 kg), kolečko pro muže 12 cihel (90 kg)
 • disciplína je na čas

Čl. 6
Ocelový stisk

 • Všichni soutěžící najednou uchopí do každé ruky 1 x celá cihla a snaží se udržet cihlu co nejdéle. Cihly budou v rukách, které budou svisle podél těla, směrem k zemi.
 • Pokud vypadne soutěžícímu jedna cihla z ruky, odstupuje ze soutěže

Čl. 7

Pátá disciplína

Pátou disciplínou je klasický hod cihlou šancovkou do dálky.


Čl. 8

Souhlas s podmínkami a pravidly závodu; souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním registračního formuláře (taktéž i podepsáním přihlášky na místě) dává každý účastník závodu pořádaného Agenturou PCK, z.s., dále též jen jako "Pořadatel" ve smyslu ust. § 5 ods. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako "zákon o ochraně osobních údajů") a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018. Souhlas se shromažďováním a zpracováváním svých osobních údajů poskytnutých konkrétním účastníkem správci.

Osobní údaje, které budou zpracovány správcem:

 • jméno a příjmení
 • rok narození
 • e-mail
 • fotografie

Osobní údaje, kterými jsou: jméno a příjmení, rok narození, fotografie budou shromažďovány a použity pro vyhodnocení soutěží marketingové účely, Agentury PCK, z.s. na webových stránkách www.terezinskacihla.cz a ostatních sociálních sítích týkající se akce "Terezínská cihla".

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány, činí 3 roky.

Osobní údaje budou uchovány v elektronické podobě.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Má právo požadovat informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se subjektu týkají, které poskytl pořadateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by s tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 ods. 1 písm. A) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDRP. To znamená, že takové právo nemá zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Subjekt údajů je informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů může odvolat odeslání e-mailu na adresu agenturapck@atlas.cz.

Subjekt údajů má právo požádat o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náhrady nezbytné na poskytnutí informace.

Subjekty údajů má v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

Závěrečná ustanovení

Subjekt údajů prohlašuje, že si je vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravidelné a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Schváleno ředitelem soutěže

Platnost od: 1. července 2020