— Základní pravidla hodu cihlou —

Čl. 1
Cihla k hodu

K hodu lze použít pouze cihly dodané organizátory. Jedná se o terezínskou cihlu, tzv. šancovku. Její rozměry jsou cca: 330 x 145 x 80 mm a váží cca 7,5 kg. Pro určité níže specifikované kategorie budou použity půlené a čtvrcené cihly.

Čl. 2
Hody a úchopy

 • úchop cihly je jednoruční i obouruční
 • ústup vzad je možný maximálně o 3 metry
 • házející má 2 - 3 pokusy (určí se na základě počtu přihlášených), přičemž delší z hodů rozhoduje o postupu či pořadí
 • hody nejsou časově omezeny, avšak soutěžící nesmí průběh neúměrně nebo úmyslně protahovat

Čl. 3
Platnost a délka hodu

 • závodník provede hod do výseče, která je ohraničena viditelným označením
 • měření vzdálenosti je prováděno pásmem (případně laserem) z odhodové čáry k nejbližší části cihly, popřípadě k doteku cihly země
 • soutěžící budou házet v jednotlivých kategoriích na vyzvání rozhodčího
 • nesmí dojít k přešlapu základní odhodové čáry

Čl. 4
Nepovolené hody

 • hody přes hlavu
 • hody s rozběhem
 • hody s otočkou (styl disk) - více než 180°
 • hody s poškozenými cihlami (případný rozsah poškození posoudí rozhodčí)

Čl. 5
Rozhodčí

Při plnění disciplíny platí, že:

 1. na vyzvání rozhodčích nastoupí závodník na určené stanoviště,
 2. na povel "Cihla vpřed!" provede závodník hod, který bude ihned změřen,
 3. poté se soutěžící vymění.

Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že jej jiný rozhodčí nebo činovník po dobu výkonu zastoupí.

Čl. 6
Rozdělení druhů cihel do kategorií

1. mládež (do 17 let) - chlapci (1/2 cihla) a dívky (1/4 cihla)

2. ženy (18 let a více) - muži (1/1 cihla) a ženy (1/2 cihla)

3. muži (18 let a více ) - muži (1/1 cihla) a ženy (1/2 cihla)

4. týmové soutěže - muži (1/1 cihla) a ženy (1/2 cihla)


Čl. 7

Systém soutěže

Každý z hráčů hází 2x - 3x (podle počtu účastníků), započte se nejdelší hod. U týmů se výkony jednotlivých členů sečtou.


Čl. 8

Souhlas s podmínkami a pravidly závodu; souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním registračního formuláře (taktéž i podepsáním přihlášky na místě) dává každý účastník závodu pořádaného Agenturou PCK, z.s., dále též jen jako "Pořadatel" ve smyslu ust. § 5 ods. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako "zákon o ochraně osobních údajů") a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018. Souhlas se shromažďováním a zpracováváním svých osobních údajů poskytnutých konkrétním účastníkem správci.

Osobní údaje, které budou zpracovány správcem:

 • jméno a příjmení
 • rok narození
 • e-mail
 • fotografie

Osobní údaje, kterými jsou: jméno a příjmení, rok narození, fotografie budou shromažďovány a použity pro vyhodnocení soutěží marketingové účely, Agentury PCK, z.s. na webových stránkách www.terezinskacihla.cz a ostatních sociálních sítích týkající se akce "Terezínská cihla".

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány, činí 3 roky.

Osobní údaje budou uchovány v elektronické podobě.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Má právo požadovat informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se subjektu týkají, které poskytl pořadateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by s tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 ods. 1 písm. A) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDRP. To znamená, že takové právo nemá zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Subjekt údajů je informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů může odvolat odeslání e-mailu na adresu agenturapck@atlas.cz.

Subjekt údajů má právo požádat o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náhrady nezbytné na poskytnutí informace.

Subjekty údajů má v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

Závěrečná ustanovení

Subjekt údajů prohlašuje, že si je vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravidelné a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Schváleno ředitelem soutěže

Platnost od: 1. července 2020