— Soutěžní řád —

Čl. 1
Základní ustanovení

Závodí se podle pravidel Terezínské cihly a podle ustanovení tohoto soutěžního řádu.

Čl. 2
Řízení soutěže

Závod řídí komise rozhodčích prostřednictvím stanovených řídících pracovníků, kteří organizují soutěž.

Čl. 3
Kategorie soutěže

 1. mládež do 17 let chlapci a dívky
 2. ženy nad 18 let
 3. muži nad 18 let
 4. týmové soutěže

Čl. 4
Organizace soutěže

Sportovci Terezínské cihly, kteří se registrují přes webové stránky do 20. srpna 2020 do 24:00 hodin, mají účast jistou.

Čl. 5
Podmínky účasti

Soutěže se zúčastňují sportovci přihlášení do 20. srpna 2020 do 24:00 hodin na stránkách www.terezinskacihla.cz.  Později pouze po domluvě s organizátory v době registrace a za poplatek.

Přihlášení budou zapsáni do vyhlášené kategorie.

Čl. 6
Ročníky startujících

 1. V soutěžích mládež do 17 let; chlapci a dívky ( nar. 2003 a mladší)
 2. V soutěži ženy (nar. 2002 a starší)
 3. V soutěži muži (nar. 2002 a starší)
 4. V soutěži týmů budou zápolit pěti členná družstva (minimálně jedna žena) muži a ženy nad 18 let.

Čl. 7
Povinnosti pořadatele

 • zajistit včas organizačně a technicky uspořádání soutěže,
 • prostřednictvím komise rozhodčích zajistit dostatečný počet rozhodčích,
 • nejpozději v den soutěže zveřejnit časovou osu hodů jednotlivých kategorií,
 • zajistit základní občerstvení a WC pro závodníky v prostorách Kavalíru XVIII nebo blízkém okolí,
 • zajistit zdravotní službu.

Čl. 8
Rozhodčí

Proškolené rozhodčí zajistí pořadatel.

Čl. 9
Přístup na sportoviště

Právo vstupu na plochu sportoviště během hodů mají pouze sportovci, jejichž soutěž probíhá, řídící pracovník, rozhodčí, instruktor a činovníci závodu.

Čl. 10
Přeložení soutěže

Soutěž nelze přeložit, hody budou probíhat za každého počasí.

Čl. 11
Zahájení soutěží

Začátek soutěže je stanoven na 13.00 hod. Další kategorie budou následovat po ukončení předchozí. Začátek hodů či jiných soutěží vždy aktuálně vyhlásí moderátor soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo na odchylky od předem zveřejněného časového harmonogramu akce.

Čl. 12
Registrace

Každý přihlášený sportovec se musí zaregistrovat v den soutěže a to v kanceláři "Terezínské cihly" v blízkosti sportoviště a to v době od 11:00 do 12:00. V případě pochybnosti o ročníku narození je závodník povinen předložit doklad s fotografií, kde má uvedený datum narození.

Čl. 13
Hodnocení

Všichni sportovci budou mít ve své kategorii dva až tři kvalifikační hody (podle počtu přihlášených - rozhodne pořadatel). Nejdelší pokus vyhrává.

Čl. 14
Zvláštní technická ustanovení

Pokud budou k hodu v některé kategorii přihlášeni jen dva sportovci, disciplína se neuskuteční.

Řídící pracovník je povinen tuto skutečnost oznámit všem přihlášeným a to ještě před zahájením disciplíny.

Při registraci přidělí řídící pracovník sportovcům startovní čísla - fixem na ruku.

Čl. 15
Omezení startu

Osoby podnapilé, pod vlivem drog, nebo agresivní a to i v průběhu závodu. Sportovec bude z dalšího házení vyloučen.

Čl. 16
Protesty, odvolání, námitky

Při podávání protestů se postupuje dle pravidel Terezínské cihly. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny se podává hlavnímu rozhodčímu s vkladem 50 Kč.

Odvolání řeší jury ve složení: řídící pracovník, hlavní rozhodčí a ředitel soutěže, která vydá rozhodnutí.

Čl. 17
Závěrečná ustanovení

Výklad tohoto řádu provádí řídící pracovníci soutěže.

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2020