— Soutěžní řád —

Čl. 1
Základní ustanovení

Závodí se podle pravidel Terezínské cihly a podle ustanovení tohoto soutěžního řádu.

Čl. 2
Řízení soutěže

Závod řídí komise rozhodčích prostřednictvím stanovených řídících pracovníků, kteří organizují soutěž.

Čl. 3
Kategorie soutěže

 1. mláďata do 14 chlapci a dívky
 2. teenageři 15 - 21 chlapci a dívky
 3. dospělí 22 - 45 muži a ženy
 4. nejlepší léta 45 + muži a ženy
 5. týmové soutěže
 6. speciální kategorie: souboj týmu mužů 

Čl. 4
Organizace soutěže

Sportovci Terezínské cihly, kteří se registrují přes webové stránky do 23. května 2019 do 24:00 hodin, mají účast jistou.

Čl. 5
Podmínky účasti

Soutěže se zúčastňují sportovci přihlášení do 23. května 2019 do 24:00 hodin na stránkách www.terezinskacihla.cz.  Později pouze po domluvě s organizátory v době registrace a za poplatek.

Týmy mužů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nominují šest hráčů, kteří budou házet v týmových dresech.

Přihlášení budou zapsáni do vyhlášené kategorie dle ročníku narození kromě týmu mužů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čl. 6
Ročníky startujících

 1. V soutěžích mláďata do 14 let; chlapci a dívky (nar. 2015 - 2005)
 2. V soutěžích teenageři 15 - 21 let; chlapci a dívky (nar. 2004 - 1998)
 3. V soutěži dospělí 22 - 45 let; muži a ženy (nar. 1997 - 1974)
 4. V soutěži nejlepší léta 45 let +; muži a ženy (nar. 1973 a starší)
 5. V soutěži týmů budou zápolit pěti členná družstva (minimálně jedna žena) muži a ženy nad 18 let.
 6. V soutěži speciální kategorie: muži nominovaní kluby xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s platnou registrací. Za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají vysílající oddíly.

Čl. 7
Povinnosti pořadatele

 • zajistit včas organizačně a technicky uspořádání soutěže,
 • prostřednictvím komise rozhodčích zajistit dostatečný počet rozhodčích,
 • nejpozději v den soutěže zveřejnit časovou osu hodů jednotlivých kategorií,
 • zajistit základní občerstvení a WC pro závodníky v prostorách Kavalíru XVIII nebo blízkém okolí,
 • zajistit zdravotní službu.

Čl. 8
Rozhodčí

Proškolené rozhodčí zajistí pořadatel.

Čl. 9
Přístup na sportoviště

Právo vstupu na plochu sportoviště během hodů mají pouze sportovci, jejichž soutěž probíhá, řídící pracovník, rozhodčí, instruktor a činovníci závodu.

Čl. 10
Přeložení soutěže

Soutěž nelze přeložit, hody budou probíhat za každého počasí.

Čl. 11
Zahájení soutěží

Začátek soutěžních hodů je stanoven na 14.00 hod, a to kategorií mláďat. Další kategorie budou následovat po ukončení předchozí. Začátek hodů vždy aktuálně vyhlásí moderátor soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo na odchylky od předem zveřejněného časového harmonogramu akce.

Čl. 12
Registrace

Každý přihlášený sportovec se musí zaregistrovat v den soutěže a to v kanceláři "Terezínské cihly" v blízkosti sportoviště a to v době od 11:00 do 13:30. K registraci je potřeba doklad s fotografií, který má uvedený datum narození sportovce.

Čl. 13
Hodnocení

Všichni sportovci budou mít ve své kategorii dva až tři kvalifikační hody (podle počtu přihlášených - rozhodne pořadatel). Nejdelší pokus vyhrává.

Čl. 14
Zvláštní technická ustanovení

Pokud budou k hodu v některé kategorii přihlášeni jen dva sportovci, disciplína se neuskuteční.

Řídící pracovník je povinen tuto skutečnost oznámit všem přihlášeným a to ještě před zahájením disciplíny.

Při registraci přidělí řídící pracovník sportovcům startovní čísla - fixem na ruku (neplatí pro sportovce ve speciální kategorii, kteří budou mít týmové dresy s čísly).

Čl. 15
Omezení startu

Osoby podnapilé, pod vlivem drog, nebo agresivní a to i v průběhu závodu. Sportovec bude z dalšího házení vyloučen.

Čl. 16
Protesty, odvolání, námitky

Při podávání protestů se postupuje dle pravidel Terezínské cihly. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny se podává hlavnímu rozhodčímu s vkladem 50 Kč.

Odvolání řeší jury ve složení: řídící pracovník, hlavní rozhodčí a ředitel soutěže, která vydá rozhodnutí.

Čl. 17
Závěrečná ustanovení

Výklad tohoto řádu provádí řídící pracovníci soutěže.

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018